Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Dealing with difficult people 02-12-2020
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Resilience02-12-2020
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Purpose, meaning, and passio 02-12-2020
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Mindfulness02-12-2020
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Empathy 02-12-2020
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Leadership presence : Emotional intelligence 02-12-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
White working class : overcoming class cluelessness in America / Joan C. Williams 02-12-2020
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Who's afraid of the big bad dragon? : why China has the best (and worst) education system in the world / Yong Zhao02-12-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Reinforcements : How to get people to help you01-12-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)