Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV3-CNXH CÔNG
    Công tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng hiện nay :
DDC LV3-CNXH
Tác giả CN Nguyễn Thu Hằng
Nhan đề Công tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng hiện nay : LVThS Chủ nghĩa xã hội khoa học: 60 22 03 08 / Nguyễn Thu Hằng; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Sỹ Trung
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 105 tr ; 30 cm
Tóm tắt Lý luận về công tác vận động tín đồ tin lành ở cấp huyện; Thực trạng Công tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Từ khóa tự do Hà Quảng
Từ khóa tự do Tin lành
Từ khóa tự do Cao Bằng
Từ khóa tự do Tín đồ
Từ khóa tự do Vận động
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Sỹ Trung
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104066
000 00000nam a2200000 a 4500
00127904
00242
00402D39FD2-B00D-40C7-8930-E469B665F985
005202010261535
008 s2020 vm| vie
0091 0
020|cLC
039|a20201026153556|bhangptt|c20200918082651|dhangptt|y20200918082353|zhangptt
041|aVie
082|aLV3-CNXH|bCÔNG
100|aNguyễn Thu Hằng
245|aCông tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng hiện nay : |bLVThS Chủ nghĩa xã hội khoa học: 60 22 03 08 / |cNguyễn Thu Hằng; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Sỹ Trung
260|aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300|a105 tr ; |c30 cm
520|aLý luận về công tác vận động tín đồ tin lành ở cấp huyện; Thực trạng Công tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
653|aHà Quảng
653|aTin lành
653|aCao Bằng
653|aTín đồ
653|aVận động
700|aNguyễn, Sỹ Trung
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104066
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/lvths179/nguyenthuhangthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104066 Kho luận văn LV3-CNXH CÔNG Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào