Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 324.2597 BÔN
    45 năm ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng và phát triển :
DDC 324.2597
Nhan đề 45 năm ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng và phát triển : 1962-2007
Thông tin xuất bản H. : Lý luận chính trị, 2007
Mô tả vật lý 430tr ; 24cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng
Tóm tắt Quá trình hình thành phát triển về tổ chức, xây dựng bộ máy đội ngũ cán bộ nghiên cứu giảng dạy của ngành lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và của Viện Lịch sử Đảng từ năm 1962 đến năm 2007. Các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về vị trí, vai trò công tác nghiên cứu tổng kết lịch sử Đảng
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Ngành
Từ khóa tự do Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Lịch sử Đảng
Từ khóa tự do Xây dựng
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10102621-2
000 00000nam a2200000 a 4500
0018156
0022
0048608
008 s2007 vm| vie
0091 0
020|csb
039|a20171021004914|btinhtx|c20171013171306|dyennth|y20171013171306|zajclib
041|aVie
082|a324.2597|bBÔN
245|a45 năm ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng và phát triển : |b1962-2007
260|aH. : |bLý luận chính trị, |c2007
300|a430tr ; |c24cm
500|aĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng
520|aQuá trình hình thành phát triển về tổ chức, xây dựng bộ máy đội ngũ cán bộ nghiên cứu giảng dạy của ngành lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và của Viện Lịch sử Đảng từ năm 1962 đến năm 2007. Các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về vị trí, vai trò công tác nghiên cứu tổng kết lịch sử Đảng
653|aPhát triển
653|aNgành
653|aĐảng cộng sản Việt Nam
653|aLịch sử Đảng
653|aXây dựng
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10102621-2
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10102621 Phòng đọc mở 324.2597 BÔN Sách tham khảo 1
2 10102622 Phòng đọc mở 324.2597 BÔN Sách tham khảo 2
Không có liên kết tài liệu số nào