Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 324.2597 NĂM
    50 năm ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam :
DDC 324.2597
Nhan đề 50 năm ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Xây dựng và phát triển (1962-2012)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị - Hành chính, 2012
Mô tả vật lý 463tr. ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng
Tóm tắt Cuốn sách tập trung trình bày quá trình hình thành và hoạt động của bộ máy tổ chức từ Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng các Đảng bộ tỉnh, thành từ khi thành lập cho đến Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Phòng Lịch sử Đảng thuộc Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành hiện nay; tổng kết, đánh giá những thành tựu, kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy Lịch sử Đảng,...
Thuật ngữ chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Xây dựng
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116422
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128143
0022
004BC4A14CD-4D7F-4061-9AEA-5EF02C652D87
005202011161446
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |cSách biếu
039|y20201116144842|zluyenvth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597|bNĂM
245 |a50 năm ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : |bXây dựng và phát triển (1962-2012)
260 |aHà Nội : |bChính trị - Hành chính, |c2012
300 |a463tr. ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng
520 |aCuốn sách tập trung trình bày quá trình hình thành và hoạt động của bộ máy tổ chức từ Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng các Đảng bộ tỉnh, thành từ khi thành lập cho đến Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Phòng Lịch sử Đảng thuộc Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành hiện nay; tổng kết, đánh giá những thành tựu, kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy Lịch sử Đảng,...
650 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
650 |aLịch sử
653 |aPhát triển
653 |aXây dựng
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116422
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach28-9-2020/50namnganhlichsudangthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116422 Phòng đọc mở 324.2597 NĂM Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào