Thông tin đầu mục
DDC 959.7
Nhan đề 35 năm chiến đấu và xây dựng
Thông tin xuất bản H. : Sự thật, 1980
Mô tả vật lý 425tr ; 19cm
Tóm tắt Ba mươi lăm năm qua Đảng lãnh đạo nhân dân tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân. Đánh bại hai đế quốc Pháp - Mỹ và chiến tranh xâm lược của bọn phản động Bắc Kinh, bọn PônPốt-Iêngxari; hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội
Từ khóa tự do Chiến đấu
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Xây dựng chủ nghĩa xã hội
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội
Từ khóa tự do Giải phóng dân tộc
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10111695
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(1): 20127792
000 00000nam a2200000 a 4500
0011265
0022
0041370
008 s1980 vm| vie
0091 0
039|a20180808150756|bluyenvth|c20171021000814|dtinhtx|y20171013170351|zajclib
041|aVie
082|a959.7|bBA
245|a35 năm chiến đấu và xây dựng
260|aH. : |bSự thật, |c1980
300|a425tr ; |c19cm
520|aBa mươi lăm năm qua Đảng lãnh đạo nhân dân tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân. Đánh bại hai đế quốc Pháp - Mỹ và chiến tranh xâm lược của bọn phản động Bắc Kinh, bọn PônPốt-Iêngxari; hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội
653|aChiến đấu
653|aViệt Nam
653|aXây dựng chủ nghĩa xã hội
653|aXây dựng
653|aChủ nghĩa xã hội
653|aGiải phóng dân tộc
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10111695
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(1): 20127792
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20127792 Phòng mượn tư chọn 959.7 BA Sách tham khảo 1
2 10111695 Phòng đọc mở 959.7 BA Sách tham khảo 2
Không có liên kết tài liệu số nào