TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong sự nghiệp đối mới ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tùng Lâm
H : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
271tr. ; 21cm.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp; Giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong quá trình đổi mới ở Việt Nam hiện nay; Quan điểm, giải pháp mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
"Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa " của V.I.Lênin với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc giai đoạn 1920-1930 : LVTHS Hồ Chí Minh học: 60310204 / Nguyễn, Thị Bình; Người HDKH: TS Vũ Quang Ánh
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
133tr ; 30cm

Làm rõ hoàn cảnh, nội dung, những tác động của bản "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của V.I.Lênin đến việc lựa chọn con đường cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh giai đoạn 1920-1930. Làm rõ sự vận dụng, những sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc trên cơ sở Luận cương của V.I.Lênin.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
10 năm một chặng đường nghiên cứu khoa học (2003-2013)
H : Chính trị - Hành chính, 2013
1047 tr. ; 24 cm.

Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lĩnh vực chính trị; kinh tế; văn hóa - xã hội.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
365 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Quốc Văn tuyển chọn, giới thiệu
Hà Nội : Thanh niên, 2017
119 tr. ; 20,5 cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
H. : Chính trị quốc gia, 2014
187 tr ; 24 cm

Cuốn sách gồm hai phần: Phần thứ nhất: Bác Hồ viết Di chúc, trong đó tái hiện lại quá trình Bác Hồ viết Di chúc qua lời kể và những ghi chép súc tích của đồng chí Vũ Kỳ - Thư ký của Bác Hồ thời kỳ này, đồng thời in nguyên văn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969. Phần thứ hai: Một số văn bản chủ yếu của Đảng về thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập hợp, hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo có liên quan của Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 104