TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng hiện nay : LVThS Chủ nghĩa xã hội khoa học: 60 22 03 08 / Nguyễn Thu Hằng; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Sỹ Trung
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
105 tr ; 30 cm

Lý luận về công tác vận động tín đồ tin lành ở cấp huyện; Thực trạng Công tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng tín đồ công giáo ở tỉnh Nam Định hiện nay : LVThS Chủ nghĩa xã hội khoa học: 60.22.03.08 / Trần Thị Tâm; Người hướng dẫn KH: PGS, TS. Đỗ Công Tuấn
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
115tr ; 30cm

Luận văn hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về công tác quần chúng tín đồ công giáo và hiệu quả công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo; nghiên cứu, phân tích, khảo sát, đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra một số bài học kinh nghiệm về công tác vận động quần chúng tín đồ công giáo ở tỉnh Nam Định từ 1991 đến nay; đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1