TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở của Đảng bộ huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh : LVThS Lịch sử ĐCSVN: 6022015 / Lê Văn Trọng;Người HDKH: TS Hoàng Thị Điều
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
103tr ; 30cm

Luận văn hệ thống hóa, khái quát và làm rõ những quan điểm của Đảng CSVN và của Đảng bộ huyện Tiên Yên đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và cán bộ cơ sở nói riêng; Nghiên cứu quá trình Đảng bộ huyện Tiên Yên chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở từ năm 2001 đến năm 2011; Đánh giá khách quan kết quả đạt được, hạn chế và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác này của huyện Tiên Yên.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đảng bộ huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La lãnh đạo phát triển đội ngũ cán bộ cấp cơ sở từ năm 2000 đến 2010 : LVThS Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 60 22 03 15 / Đàm Thị Thanh Nga; Người HDKH: PGS.TS. Cao Văn Liên
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
95tr ; 30cm

Chủ trương và sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La lãnh đạo phát triển đội ngũ cán bộ cấp cơ sở từ năm 2000 đến năm 2005; từ năm 2005-2010; Thành công, hạn chế và kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở huyện Mai Sơn từ năm 2000-2010
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội hiện nay : LVThS Chính trị phát triển: 8 31 02 01 / Nguyễn Thị Nguyệt; Người HDKH: PGS.TS. Nguyễn Xuân Phong
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
108 tr. ; 30cm

Lý luận chung về đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở; Đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở ở quận Long Biên, thành phố hà Nội - thực trạng và những vấn đề đặt ra; Một số phương hướng và giải pháp tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở ở quận Long Biên, thành phố hà Nội thời gian tới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giải quyết khiếu nại tố cáo của chính quyền cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong quản lý xã hội : KLTN Quản lý xã hội: 10.04.21/Hoàng Thị Nhung; GVHD: TS Lê Văn Trung
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
62tr ; 30cm

KL trình bày cơ sở lí luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền cấp cơ sở trong quản lí xã hội; Thực trạng, quan điểm, giải pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền cấp cơ sở của tỉnh Tuyên Quang trong quản lí xã hội.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Thọ Ánh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
119tr. ; 30 cm.

Trình bày những vấn đề cơ bản về cấp cơ sở và quản lý lãnh đạo cấp cơ sở. Các chủ thể tham gia hoạt động lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở,...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4 of 4