TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
35 năm chiến đấu và xây dựng
H. : Sự thật, 1980
425tr ; 19cm

Ba mươi lăm năm qua Đảng lãnh đạo nhân dân tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân. Đánh bại hai đế quốc Pháp - Mỹ và chiến tranh xâm lược của bọn phản động Bắc Kinh, bọn PônPốt-Iêngxari; hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
45 năm ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng và phát triển : 1962-2007
H. : Lý luận chính trị, 2007
430tr ; 24cm

Quá trình hình thành phát triển về tổ chức, xây dựng bộ máy đội ngũ cán bộ nghiên cứu giảng dạy của ngành lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và của Viện Lịch sử Đảng từ năm 1962 đến năm 2007. Các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về vị trí, vai trò công tác nghiên cứu tổng kết lịch sử Đảng
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
50 năm ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Xây dựng và phát triển (1962-2012)
Hà Nội : Chính trị - Hành chính, 2012
463tr. ; 24cm.

Cuốn sách tập trung trình bày quá trình hình thành và hoạt động của bộ máy tổ chức từ Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng các Đảng bộ tỉnh, thành từ khi thành lập cho đến Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Phòng Lịch sử Đảng thuộc Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành hiện nay; tổng kết, đánh giá những thành tựu, kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy Lịch sử Đảng,...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
55 năm xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách tham khảo / GS.TS. Lê Hữu Nghĩa; TS. Nguyễn Văn Mạnh
H. : Chính trị Quốc gia, 2001
424tr ; 19cm

Những vấn đề quan trọng trong việc xây dựng nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do dân vì dân
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Báo chí các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long với hoạt động truyền thông xây dựng nông thôn mới : LVTHS, chuyên ngành: báo chí học: 60.32.01.01 / Nguyễn Duy Phúc Huy; Người HDKH: TS Huỳnh Văn Thông
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
129tr ; 30cm

Một số vấn đề lý luận về truyền thông xây dựng nông thôn mới như một vấn đề truyền thông phát triển ở Việt Nam; khảo sát thực trạng công tác truyền thông xây dựng nông thôn mới các đài phát thanh truyền hình: Tiên Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp năm 2013; Khảo sát nội dung và hình thức truyền thông của các cơ quan báo chí các tỉnh ĐBSCL cần tập trung truyền thông về nông thôn mới trong thời gian tới; Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới trên báo chí các tỉnh ĐBSCL từ nay đến năm 2020 đạt được hiệu quả cao nhất
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 61