TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Báo chí Cao Bằng truyền thông về giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại địa phương hiện nay (Khảo sát năm 2015) : LVThS Báo chí học: 60 32 01 01 / Nguyễn Thị Bích Ngọc; Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Oanh
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
119tr+phụ lục ; 30cm

Hệ thống hóa vấn đề lý luận, hình thành khung lý thuyết, cơ sở thực tiễn của việc nghiên cứu về hoạt động báo chí với nội dung về giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay; Khảo sát thực trạng hoạt động truyền thông giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại địa phương trên báo chí Cao Bằng; Đề xuất một số giải pháp mang tính tổng thể, thiết thực, phù hợp với báo chí Cao Bằng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại địa phương
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Các làn điệu dân ca Raglai : Manhĩ siri adoh Raglai / Chamaliaq Riya Tiẻnq, Trần Kiêm Hoàng
H. : Thanh niên, 2012
562 tr ; 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ của Đảng bộ công an tỉnh Cao Bằng hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 8310202 / Hoàng Minh Hải; Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Anh Đào
Trà Vinh : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018
99tr. ; 30cm

Một số vấn đề lý luận về Chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ của Đảng bộ công an tỉnh; Chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ của Đảng bộ công an tỉnh Cao Bằng - Thực trạng, nguyên nhân và một số kinh nghiệm; Phương hướng và một số giải pháp nâng cao Chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ của Đảng bộ công an tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố Cao Bằng hiện nay : LVThS, chuyên ngành: XDĐ&CQNN: 60.31.02.03 / Nguyễn Phúc Thành; Người HDKH: TS Nguyễn Thị Thu Thủy
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
101 tr ; 30cm

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng công tác tư tưởng của Đảng; Chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố Cao Bằng hiện nay - thực trạng, nguyên nhân và những kinh nghiệm; Phương hướng và giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố Cao Bằng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chất lượng giáo dục bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên các xã biên giới huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng hiện nay : LVThS Công tác tư tưởng: 60.31.02.01 / Hoàng Minh Hải; Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Huy Kỳ
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
114tr ; 30cm

Làm rõ lý luận chung về giáo dục bản lĩnh chính trị: hệ hóa khái niệm, vai trò của việc giáo dục bản lĩnh chính trị đối với cán bộ, đảng viên, phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng hiện nay. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11