TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống văn hóa tinh thần nhân dân tỉnh Thái Nguyên hiện nay : KLTN Triết học: 5.01.02 / Lê Thị Hoa; GVHD: ThS Nguyễn Thị Hải Thu
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
69tr ; 30cm

KL phân tích những ảnh hưởng của Phật giáo đến các mặt của đời sống văn hóa tinh thần nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Một số giải pháp nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực của Phật giáo đến đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Báo chí Thái Nguyên tuyên truyền xây dựng thương hiệu chè Thái Nguyên : LVTHS, chuyên ngành: báo chí học: 60.32.01.01 / Trần Thanh Tâm; Người HDKH: PGS.TS Vũ Văn Hà
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
133tr ; 30cm

Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động tuyên truyền thương hiệu nói chung và thương hiệu chè nói riêng để tạo cơ sở cho việc nghiên cứu, đánh giá. Khảo sát thực trạng nội dung và hình thức tuyên truyền xây dựng thương hiệu chè trên báo chí Thái Nguyên. Phân tích, đánh giá những thành công, hạn chế trong tuyên truyền xây dựng thương hiệu chè Thái Nguyên và nguyên nhân của những thành công, hạn chế đó
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Báo chí Thái Nguyên với vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Chay (khảo sát từ 1/1/2016 đến 31/12/2017) : LVTHS, chuyên ngành: báo chí học: 8.32.01.01 / Phạm Khánh Huyền; Người HDKH: TS Đinh Thị Thu Hằng
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018
150 tr ; 30 cm

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về báo chí tham gia bảo tồn và bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Thực trạng báo chí Thái Nguyên với vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Chay; Những vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao vai trò của báo chí Thái Nguyên với vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Chay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Báo chí Thái Nguyên với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam : LVThS Báo chí học, CN: Phát thanh - Truyền hình; 8 32 01 01 / Nguyễn Thị Kim Ngân; Người hướng dẫn: PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018
115 tr ; 30 cm.

Một số vấn đề lý luận về báo chí với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số; Thực trạng Báo chí Thái Nguyên với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc; Giải pháp nâng cao chất lượng Báo chí Thái Nguyên với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: 8.31.02.02 / Trần Thị Thúy; Người HDKH: TS. Nguyễn Thọ Ánh
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
94 tr. ; 30cm

Những vấn đề lý luận về bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã; Bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm; Phương hướng và giải pháp đảy mạng bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Thái Nguyên thời gian tới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 16