TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng hiện nay : LVThS Chủ nghĩa xã hội khoa học: 60 22 03 08 / Nguyễn Thu Hằng; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Sỹ Trung
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
105 tr ; 30 cm

Lý luận về công tác vận động tín đồ tin lành ở cấp huyện; Thực trạng Công tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1