Thông báo về việc sinh viên, học viên mượn sách quá hạn, tính đến 4-11-2018
Danh sách tính đến ngày 04/11/2018

Sinh viên có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Thư viện để trả sách đúng thời hạn.

Đặc biệt là Sinh viên đã tốt nghiệp/ chuẩn bị tốt nghiệp, để hoàn tất thủ tục ra trường.

Các trường hợp trả tài liệu thông thường liên hệ tại quầy thủ thư, nhà A1 - Trung tâm Thông tin khoa học.

Danh sách gồm: sinh viên, học viên đang mượn tài liệu theo quy định, mượn quá hạn chưa trả:

Xem chi tiết