DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

 

 

STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thanh Thảo

Tiến sĩ

Giám đốc

0972335566

2

Vũ Thị Hồng Luyến

Thạc sĩ

Phó Giám đốc

0976396188

3 Lê Thị Phương Hảo Thạc sĩ Phó Giám đốc 0975882168

4

Phạm Thị Thúy Hằng

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng

01669773888

5

Nguyễn Thị Hải Yến

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng

0972423036

6

Phạm Thị Hằng

Cử nhân

Chuyên viên chính

0979279034

7

Nguyễn Thị Lay Dơn

Cử nhân

Chuyên viên

0915101879

8

Trần Thị Việt Nhung

Cử nhân

Chuyên viên

0915222295

9

Nguyễn Thị Kim Oanh

Thạc sĩ

Chuyên viên

0905424848

10

Nghiêm Thị Thu Trang

Cử nhân

Chuyên viên

0936133563

11

Trương Thị Mỹ Linh

Thạc sĩ

Chuyên viên

0961614858

12 Nguyễn Thị Kiều Trinh Cử nhân Chuyên viên 0989731737