Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 940 MÔT
    100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917 - 2017): giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại
DDC 940
Nhan đề 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917 - 2017): giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
Mô tả vật lý 940tr. ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Trung ương...
Tóm tắt Tập hợp các bài viết từ Hội thảo cấp Nhà nước về Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017) - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại; Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới; Cách mạng Tháng Mười Nga và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Thuật ngữ chủ đề Cách mạng Tháng Mười Nga
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội hiện thực
Từ khóa tự do Ý nghĩa
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10113100
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123522
0022
0048E0CB3D1-54FF-4F75-9047-565F94379560
005201809201040
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045739679|cSB
039|y20180920104046|zluyenvth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a940|bMÔT
245 |a100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917 - 2017): giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2018
300 |a940tr. ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Trung ương...
520 |aTập hợp các bài viết từ Hội thảo cấp Nhà nước về Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017) - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại; Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới; Cách mạng Tháng Mười Nga và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
650 |aLịch sử
650 |aCách mạng Tháng Mười Nga
653 |aChủ nghĩa xã hội hiện thực
653 |aÝ nghĩa
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10113100
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10113100 Phòng đọc mở 940 MÔT Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào