Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 338 CON
    Con đường công nghiệp hóa trong thế kỷ XXI: Những thách thức mới và những mô hình nổi trội :
DDC 338
Nhan đề Con đường công nghiệp hóa trong thế kỷ XXI: Những thách thức mới và những mô hình nổi trội : Sách tham khảo / B.s.: Adam Szirmai, Wim Naudé, Ludovico Alcorta ; Biên dịch: Nguyễn Văn Phúc... ; H.đ.: Nguyễn Văn Phúc, Vũ Thị Lanh
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
Mô tả vật lý 694tr. ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Tên sách tiếng Anh: Pathways to industrialization in the twenty-first century: New challenges and emerging paradigms
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về quá khứ, hiện tại và tương lai của công nghiệp hoá; sự cần thiết và thách thức đối với công nghiệp hoá về thay đổi cấu trúc, gia tăng thất nghiệp, sự phát triển của chính sách công nghiệp và thách thức về bền vững môi trường, biến đổi khí hậu; những thách thức đối với chính sách công nghiệp
Từ khóa tự do Thế kỉ 20
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Từ khóa tự do Công nghiệp hoá
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116896
000 00000ndm#a2200000ui#4500
00129038
0022
00417F618A1-C48D-4145-9C92-E08898001C36
005202104161542
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045751664|c278000đ
039|a20210416154236|bdonntl|y20210407161922|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a338|bCON
245 |aCon đường công nghiệp hóa trong thế kỷ XXI: Những thách thức mới và những mô hình nổi trội : |bSách tham khảo / |cB.s.: Adam Szirmai, Wim Naudé, Ludovico Alcorta ; Biên dịch: Nguyễn Văn Phúc... ; H.đ.: Nguyễn Văn Phúc, Vũ Thị Lanh
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2019
300 |a694tr. ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Tên sách tiếng Anh: Pathways to industrialization in the twenty-first century: New challenges and emerging paradigms
520 |aGiới thiệu tổng quan về quá khứ, hiện tại và tương lai của công nghiệp hoá; sự cần thiết và thách thức đối với công nghiệp hoá về thay đổi cấu trúc, gia tăng thất nghiệp, sự phát triển của chính sách công nghiệp và thách thức về bền vững môi trường, biến đổi khí hậu; những thách thức đối với chính sách công nghiệp
653 |aThế kỉ 20
653 |aSách tham khảo
653 |aCông nghiệp hoá
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116896
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/don lan 7/conduongcongnghiephoa (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116896 Phòng đọc mở 338 CON Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào