Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 182-199 TƯ
    Tư tưởng đạo đức của Arixtốt và những giá trị /
DDC 182-199
Tác giả CN Phạm, Quỳnh Trang
Nhan đề Tư tưởng đạo đức của Arixtốt và những giá trị / Phạm Quỳnh Trang
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020
Mô tả vật lý 207tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày tiền đề cho sự hình thành tư tưởng đạo đức của Arixtốt, nội dưng tư tưởng Arixtốt và giá trị của tư tưởng đạo đức Arixtốt đối với việc hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam hiện nay
Từ khóa tự do Đạo đức
Từ khóa tự do Hy Lạp
Từ khóa tự do Triết học
Từ khóa tự do Tư tưởng
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(1): 90104600
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116894
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(3): 20139661-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129036
0022
004799527DF-4B25-4002-87ED-41D9A586D52B
005202104071558
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045759530|c64000đ
039|y20210407155828|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a182-199|b
100 |aPhạm, Quỳnh Trang|cTS.
245 |aTư tưởng đạo đức của Arixtốt và những giá trị / |cPhạm Quỳnh Trang
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2020
300 |a207tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày tiền đề cho sự hình thành tư tưởng đạo đức của Arixtốt, nội dưng tư tưởng Arixtốt và giá trị của tư tưởng đạo đức Arixtốt đối với việc hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam hiện nay
653 |aĐạo đức
653 |aHy Lạp
653 |aTriết học
653 |aTư tưởng
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(1): 90104600
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116894
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(3): 20139661-3
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/don lan 6/tutuongdaoduc (2)thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116894 Phòng đọc mở 182-199 TƯ Sách tham khảo 1
2 90104600 Kho chất lượng cao 182-199 TƯ Sách tham khảo 2
3 20139661 Phòng mượn tư chọn 182-199 TƯ Sách tham khảo 3
4 20139662 Phòng mượn tư chọn 182-199 TƯ Sách tham khảo 4
5 20139663 Phòng mượn tư chọn 182-199 TƯ Sách tham khảo 5
Không có liên kết tài liệu số nào