Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 324.2597 QUAN
    Quán triệt Nghị quyết đại hội lần thứ V của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu triết học
DDC 324.2597
Nhan đề Quán triệt Nghị quyết đại hội lần thứ V của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu triết học
Thông tin xuất bản Hà Nội : Sách giáo khoa Mác - Lênin, 1984
Mô tả vật lý 250tr. ; 19cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Khoa Triết học
Tóm tắt Gồm những vấn đề về phương pháp luận; về chặng đường đầu tiên nói riêng và về thời kỳ quá độ nói chung; Những vấn đề văn hóa văn nghệ; tổ chức thực hiện nghị quyết.
Thuật ngữ chủ đề Giảng dạy
Thuật ngữ chủ đề Nghị quyết
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Triết học
Từ khóa tự do Đại hội 5
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10115824-5
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(8): 20136784-91
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126965
0022
0040D54C253-CC17-45EB-B4D5-2CF08862D744
005202001111033
008081223s1984 vm| vie
0091 0
039|y20200111103501|zluyenvth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597|bQUAN
245 |aQuán triệt Nghị quyết đại hội lần thứ V của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu triết học
260 |aHà Nội : |bSách giáo khoa Mác - Lênin, |c1984
300 |a250tr. ; |c19cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Khoa Triết học
520 |aGồm những vấn đề về phương pháp luận; về chặng đường đầu tiên nói riêng và về thời kỳ quá độ nói chung; Những vấn đề văn hóa văn nghệ; tổ chức thực hiện nghị quyết.
650 |aGiảng dạy
650 |aNghị quyết
653 |aNghiên cứu
653 |aTriết học
653 |aĐại hội 5
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10115824-5
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(8): 20136784-91
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115824 Phòng đọc mở 324.2597 QUAN Sách tham khảo 1
2 10115825 Phòng đọc mở 324.2597 QUAN Sách tham khảo 2
3 20136784 Phòng mượn tư chọn 324.2597 QUAN Sách tham khảo 3
4 20136785 Phòng mượn tư chọn 324.2597 QUAN Sách tham khảo 4
5 20136786 Phòng mượn tư chọn 324.2597 QUAN Sách tham khảo 5
6 20136787 Phòng mượn tư chọn 324.2597 QUAN Sách tham khảo 6
7 20136788 Phòng mượn tư chọn 324.2597 QUAN Sách tham khảo 7
8 20136789 Phòng mượn tư chọn 324.2597 QUAN Sách tham khảo 8
9 20136790 Phòng mượn tư chọn 324.2597 QUAN Sách tham khảo 9
10 20136791 Phòng mượn tư chọn 324.2597 QUAN Sách tham khảo 10
Không có liên kết tài liệu số nào