Thông tin đầu mục
  • Giáo trình
  • 335.4346 GIAO
    Giáo trình lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh :
DDC 335.4346
Tác giả CN Chủ biênDoãn, Thị Chín
Nhan đề Giáo trình lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho đào tạo cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh / Doãn Thị Chín (Chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lý luận chính trị, 2019
Mô tả vật lý 190tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tóm tắt Giáo trình gồm 8 chương: trình bày bối cảnh lịch sử - xã hội xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh; Truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam - Nguồn gốc tiên quyết hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; Tinh hoa văn hóa nhân loại với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa Mác-Lênin - nguồn gốc quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh; vai trò của nhân tố chủ quan đối với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh;...
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Thuật ngữ chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Giáo trình
Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quốc Bảo
Tác giả(bs) CN Lê, Đình Năm
Tác giả(bs) CN Mạch, Quang Thắng
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Minh Nguyệt
Địa chỉ HVBCTTKho cán bộ(1): 30201203
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(10): 90103207-16
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(67): 30146206-72
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10115331-2
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(20): 20135637-56
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126634
0021
00474432565-5C49-4C7E-8178-9B3E9C5EF3A3
005201910081406
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049623318|c65,000
039|y20191008140847|zluyenvth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a335.4346|bGIAO
100 |aDoãn, Thị Chín|cPGS,TS|eChủ biên
245 |aGiáo trình lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh : |bDùng cho đào tạo cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh / |cDoãn Thị Chín (Chủ biên)
260 |aHà Nội : |bLý luận chính trị, |c2019
300 |a190tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh
520 |aGiáo trình gồm 8 chương: trình bày bối cảnh lịch sử - xã hội xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh; Truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam - Nguồn gốc tiên quyết hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; Tinh hoa văn hóa nhân loại với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa Mác-Lênin - nguồn gốc quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh; vai trò của nhân tố chủ quan đối với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh;...
650 |aLịch sử
650 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aGiáo trình
690 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
691 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
700 |aNguyễn, Quốc Bảo
700 |aLê, Đình Năm
700 |aMạch, Quang Thắng
700 |aTrần, Thị Minh Nguyệt
852|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30201203
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(10): 90103207-16
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(67): 30146206-72
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10115331-2
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(20): 20135637-56
890|a100|b35|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20135642 Phòng mượn tư chọn 335.4346 GIAO Giáo trình 8
2 20135643 Phòng mượn tư chọn 335.4346 GIAO Giáo trình 9
3 20135644 Phòng mượn tư chọn 335.4346 GIAO Giáo trình 10 Hạn trả:12-08-2021
4 20135645 Phòng mượn tư chọn 335.4346 GIAO Giáo trình 11 Hạn trả:12-08-2021
5 20135646 Phòng mượn tư chọn 335.4346 GIAO Giáo trình 12 Hạn trả:09-08-2021
6 20135647 Phòng mượn tư chọn 335.4346 GIAO Giáo trình 13 Hạn trả:12-08-2021
7 20135648 Phòng mượn tư chọn 335.4346 GIAO Giáo trình 14 Hạn trả:12-08-2021
8 20135649 Phòng mượn tư chọn 335.4346 GIAO Giáo trình 15 Hạn trả:09-08-2021
9 20135650 Phòng mượn tư chọn 335.4346 GIAO Giáo trình 16 Hạn trả:09-08-2021
10 20135651 Phòng mượn tư chọn 335.4346 GIAO Giáo trình 17 Hạn trả:09-08-2021
Không có liên kết tài liệu số nào