Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 327 THÔNG
    Thông tin đối ngoại Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn /
DDC 327
Tác giả CN Phạm, Minh Sơn
Nhan đề Thông tin đối ngoại Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Phạm Minh Sơn (chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Chính trị-Hành chính, 2011
Mô tả vật lý 216tr ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và những điểm cơ bản về thông tin đối ngoại; Làm rõ thực trạng hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam hiện nay.
Từ khóa tự do Lí luận
Từ khóa tự do Thực tiễn
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thông tin đối ngoại
Địa chỉ HVBCTTKho cán bộ(1): 30200545
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(10): 90100586-90, 90101898-902
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(16): 30103629-44
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10103290-1
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(20): 20112597-616
000 00000nam a2200000 a 4500
00110970
0022
00411559
005201711100944
008 s2011 vm| vie
0091 0
020|c35.000đ
039|a20171110094420|bhangptt|c20171021011237|dtinhtx|y20171013171630|zajclib
041|aVie
082|a327|bTHÔNG
100|aPhạm, Minh Sơn
245|aThông tin đối ngoại Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn / |cPhạm Minh Sơn (chủ biên)
260|aH. : |bChính trị-Hành chính, |c2011
300|a216tr ; |c21cm
500|aĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
520|aTrình bày cơ sở lý luận và những điểm cơ bản về thông tin đối ngoại; Làm rõ thực trạng hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam hiện nay.
653|aLí luận
653|aThực tiễn
653|aViệt Nam
653|aThông tin đối ngoại
852|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30200545
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(10): 90100586-90, 90101898-902
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(16): 30103629-44
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10103290-1
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(20): 20112597-616
890|a49|b64
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20112597 Phòng mượn tư chọn 327 THÔNG Sách tham khảo 21 Hạn trả:03-02-2020
2 20112598 Phòng mượn tư chọn 327 THÔNG Sách tham khảo 22 Hạn trả:13-01-2020
3 20112599 Phòng mượn tư chọn 327 THÔNG Sách tham khảo 23
4 20112600 Phòng mượn tư chọn 327 THÔNG Sách tham khảo 24 Hạn trả:13-01-2020
5 20112601 Phòng mượn tư chọn 327 THÔNG Sách tham khảo 25 Hạn trả:03-02-2020
6 20112602 Phòng mượn tư chọn 327 THÔNG Sách tham khảo 26
7 20112603 Phòng mượn tư chọn 327 THÔNG Sách tham khảo 27 Hạn trả:03-02-2020
8 20112604 Phòng mượn tư chọn 327 THÔNG Sách tham khảo 28 Hạn trả:03-02-2020
9 20112605 Phòng mượn tư chọn 327 THÔNG Sách tham khảo 29 Hạn trả:03-02-2020
10 20112606 Phòng mượn tư chọn 327 THÔNG Sách tham khảo 30
Không có liên kết tài liệu số nào