Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 324.2597 XÂY
    Xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức :
DDC 324.2597
Tác giả CN Nguyễn, Minh Tuấn
Nhan đề Xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức : Sách chuyên khảo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Mô tả vật lý 427tr. ; 20.5cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 2 phần, tập hợp, hệ thống hóa, sắp xếp theo chủ đề các bài viết, bài tham luận của tác giả đã được đăng trên các tạp chí và tham gia các diễn đàn, hội thảo khoa học...
Từ khóa tự do Đạo đức
Từ khóa tự do Xây dựng Đảng
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Tư tưởng
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10117296
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129929
0022
004331FB77A-A9D3-4DB2-B78B-BDE45C988B66
005202201121049
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045768662|c310.000đ
039|y20220112105011|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597|bXÂY
100 |aNguyễn, Minh Tuấn|cPGS.TS
245 |aXây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức : |bSách chuyên khảo
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2021
300 |a427tr. ; |c20.5cm.
520 |aCuốn sách gồm 2 phần, tập hợp, hệ thống hóa, sắp xếp theo chủ đề các bài viết, bài tham luận của tác giả đã được đăng trên các tạp chí và tham gia các diễn đàn, hội thảo khoa học...
653 |aĐạo đức
653 |aXây dựng Đảng
653 |aSách chuyên khảo
653 |aTư tưởng
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10117296
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/sachthang12-2021 lan 2/xay dung dang ve tu tuong (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10117296 Phòng đọc mở 324.2597 XÂY Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào