Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 324.2597 XÂY
    Xây dựng chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay :
DDC 324.2597
Tác giả CN Nguyễn, Minh Tuấn
Nhan đề Xây dựng chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Mô tả vật lý 359tr. ; 20.5cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 2 phần, tập hợp, hệ thống hóa, sắp xếp theo chủ đề các bài viết, bài tham luận của tác giả đã được đăng trên các tạp chí và tham gia các diễn đàn, hội thảo khoa học...
Từ khóa tự do Chỉnh đốn Đảng
Từ khóa tự do Xây dựng Đảng
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Tổ chức
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10117295
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129928
0022
0041254C631-9A83-4ACA-B916-AF8EDB67CC11
005202201121047
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045768679|c267.000đ
039|y20220112104727|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597|bXÂY
100 |aNguyễn, Minh Tuấn|cPGS.TS
245 |aXây dựng chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay : |bSách chuyên khảo
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2021
300 |a359tr. ; |c20.5cm.
520 |aCuốn sách gồm 2 phần, tập hợp, hệ thống hóa, sắp xếp theo chủ đề các bài viết, bài tham luận của tác giả đã được đăng trên các tạp chí và tham gia các diễn đàn, hội thảo khoa học...
653 |aChỉnh đốn Đảng
653 |aXây dựng Đảng
653 |aSách chuyên khảo
653 |aTổ chức
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10117295
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/sachthang12-2021 lan 2/xay dung chinh don dang (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10117295 Phòng đọc mở 324.2597 XÂY Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào