Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 338 ĐÔI
    Đổi mới mô hình tăng tưởng kinh tế Việt Nam /
DDC 338
Tác giả CN Đặng, Kim Sơn
Nhan đề Đổi mới mô hình tăng tưởng kinh tế Việt Nam / Đặng, Kim Sơn chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Mô tả vật lý 271tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm 5 chương: Chương 1: Tăng trưởng kinh tế, nhiệm vụ sống còn; Chương 2: Nguồn lực và tăng trưởng kinh tế; Chương 3: Vùng, ngành và tăng trưởng kinh tế; Chương 4: Các tác nhân kinh tế với tăng trưởng kinh tế; Chương 5: Mô hình tăng trưởng mới cho Việt Nam.
Từ khóa tự do Đổi mới
Từ khóa tự do Mô hình
Từ khóa tự do Tăng trưởng kinh tế
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10117288
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129921
0022
0042DD946A7-B4B6-45E2-8FDD-1F2762DF0634
005202201120940
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045768174|c282.000đ
039|a20220112094033|bdonntl|y20220112094018|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a338|bĐÔI
100 |aĐặng, Kim Sơn|cTS.
245 |aĐổi mới mô hình tăng tưởng kinh tế Việt Nam / |cĐặng, Kim Sơn chủ biên
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2021
300 |a271tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung cuốn sách được kết cấu gồm 5 chương: Chương 1: Tăng trưởng kinh tế, nhiệm vụ sống còn; Chương 2: Nguồn lực và tăng trưởng kinh tế; Chương 3: Vùng, ngành và tăng trưởng kinh tế; Chương 4: Các tác nhân kinh tế với tăng trưởng kinh tế; Chương 5: Mô hình tăng trưởng mới cho Việt Nam.
653 |aĐổi mới
653 |aMô hình
653 |aTăng trưởng kinh tế
653 |aViệt Nam
653|aSách chuyên khảo
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10117288
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/sachthang12-2021 lan 2/doi moi mo hinh tang truong kt (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10117288 Phòng đọc mở 338 ĐÔI Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào