Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 335.4346 TƯ
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng và ý nghĩa đối với việc xây dựng nền báo chí cách mạng ở Việt Nam thời kỳ đổi mới :
DDC 335.4346
Tác giả CN Doãn, Thị Chín
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng và ý nghĩa đối với việc xây dựng nền báo chí cách mạng ở Việt Nam thời kỳ đổi mới : Sách chuyên khảo / Doãn Thị Chín (Chủ biên), Hoàng Anh, Lê Đình Năm,...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lý luận chính trị, 2019
Mô tả vật lý 144tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu nội dung, giá trị lí luận và thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng nền báo chí cách mạng, thực trạng, quan điểm và giải pháp xây dựng nền báo chí cách mạng ở nước ta thời kỳ đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Thuật ngữ chủ đề Báo chí cách mạng
Thuật ngữ chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Thời kì đổi mới
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Hoàng Anh
Tác giả(bs) CN Lê, Đình Năm
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Thảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tùng Lâm
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(10): 90104368-77
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(19): 30147909-27
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116667
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(20): 20138978-97
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128464
0022
004F6558DB3-F91D-433A-B901-4A3E44A01CCD
005202101261624
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049624155|c45,000
039|a20210126162835|bluyenvth|y20210105141945|zluyenvth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a335.4346|b
100 |aDoãn, Thị Chín|cPGS,TS
245 |aTư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng và ý nghĩa đối với việc xây dựng nền báo chí cách mạng ở Việt Nam thời kỳ đổi mới : |bSách chuyên khảo / |cDoãn Thị Chín (Chủ biên), Hoàng Anh, Lê Đình Năm,...
260 |aHà Nội : |bLý luận chính trị, |c2019
300 |a144tr. ; |c21 cm.
520 |aGiới thiệu nội dung, giá trị lí luận và thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng nền báo chí cách mạng, thực trạng, quan điểm và giải pháp xây dựng nền báo chí cách mạng ở nước ta thời kỳ đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh
650 |aBáo chí cách mạng
650 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aThời kì đổi mới
653 |aViệt Nam
700 |aHoàng Anh
700 |aLê, Đình Năm
700 |aLê, Thị Thảo
700 |aNguyễn, Tùng Lâm
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(10): 90104368-77
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(19): 30147909-27
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116667
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(20): 20138978-97
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sachmoi/tthcmvebaochicachmangvaynghiathumbimage.jpg
890|a50|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116667 Phòng đọc mở 335.4346 TƯ Sách tham khảo 1
2 20138978 Phòng mượn tư chọn 335.4346 TƯ Sách tham khảo 2
3 20138979 Phòng mượn tư chọn 335.4346 TƯ Sách tham khảo 3
4 20138980 Phòng mượn tư chọn 335.4346 TƯ Sách tham khảo 4
5 20138981 Phòng mượn tư chọn 335.4346 TƯ Sách tham khảo 5
6 20138982 Phòng mượn tư chọn 335.4346 TƯ Sách tham khảo 6
7 20138983 Phòng mượn tư chọn 335.4346 TƯ Sách tham khảo 7
8 20138984 Phòng mượn tư chọn 335.4346 TƯ Sách tham khảo 8
9 20138985 Phòng mượn tư chọn 335.4346 TƯ Sách tham khảo 9
10 20138986 Phòng mượn tư chọn 335.4346 TƯ Sách tham khảo 10
Không có liên kết tài liệu số nào