Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 658 QUAN
    Quản lý thông tin trên mạng xã hội trong bối cảnh bùng nổ thông tin :
DDC 658
Nhan đề Quản lý thông tin trên mạng xã hội trong bối cảnh bùng nổ thông tin : Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 656 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Lý luận và thực tiễn về quản lý thông tin; Kinh nghiệm và giải pháp quản lý thông tin trên mạng xã hội
Từ khóa tự do thông tin
Từ khóa tự do Mạng xã hội
Từ khóa tự do Quản lí
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116652
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128446
0022
00421EB2595-F2AB-43FC-BCFC-0B014D1150D2
005202012251546
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201225154642|bluyenvth|y20201215153431|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bQUAN
245 |aQuản lý thông tin trên mạng xã hội trong bối cảnh bùng nổ thông tin : |bKỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300 |a656 tr. ; |c27 cm.
520 |aLý luận và thực tiễn về quản lý thông tin; Kinh nghiệm và giải pháp quản lý thông tin trên mạng xã hội
653 |athông tin
653 |aMạng xã hội
653 |aQuản lí
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116652
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach259/sach2611/kyyeuhoithaokhoahocquoctequanlythongtin (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116652 Phòng đọc mở 658 QUAN Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào