Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 324.2597 VÂN
    Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị vào báo chí - truyền thông :
DDC 324.2597
Nhan đề Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị vào báo chí - truyền thông : Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016
Mô tả vật lý 1043tr. ; 27 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Tóm tắt Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị; Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí - truyền thông
Thuật ngữ chủ đề Đại hội Đại biểu
Thuật ngữ chủ đề Nghị quyết
Từ khóa tự do Báo chí - Truyền thông
Từ khóa tự do Lí luận
Từ khóa tự do Báo chí
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Giảng dạy
Từ khóa tự do Vận dụng
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản việt Nam
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Đại hội Đại biểu toàn quốc
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do lý luận chính trị
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10115562, 10116662
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128444
0022
004F8DCDAB8-5F27-4122-AFE7-5906BC02D08C
005202012251545
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |cSb
039|a20201225154514|bluyenvth|c20201216135421|dhangptt|y20201215144851|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597|bVÂN
245 |aVận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị vào báo chí - truyền thông : |bKỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2016
300 |a1043tr. ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
520 |aVận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị; Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí - truyền thông
650 |aĐại hội Đại biểu
650 |aNghị quyết
653 |aBáo chí - Truyền thông
653 |aLí luận
653 |aBáo chí
653 |aNghiên cứu
653 |aGiảng dạy
653 |aVận dụng
653 |aĐảng Cộng sản việt Nam
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aĐại hội Đại biểu toàn quốc
653 |aChính trị
653 |alý luận chính trị
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10115562, 10116662
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach259/sach2611/kyyeuhoithaokhoahocquocgia (2)thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115562 Phòng đọc mở 324.2597 VÂN Sách tham khảo 1
2 10116662 Phòng đọc mở 324.2597 VÂN Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào