Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 390-394 VĂN
    Văn hoá dân gian Êđê và vai trò của nó trong xã hội đương đại /
DDC 390-394
Tác giả CN Đỗ Hồng Kỳ
Nhan đề Văn hoá dân gian Êđê và vai trò của nó trong xã hội đương đại / Đỗ Hồng Kỳ
Thông tin xuất bản H : Sân khấu, 2019
Mô tả vật lý 371tr. ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Tổng quan về người Ê Đê ở Đắk Lắc, quan điểm về vai trò của văn hoá đối với phát triển bền vững; các thành tố văn hoá cổ truyền Ê Đê và giá trị, vai trò của chúng trong đời sống tộc người; tác động của các nhân tố làm biến đổi, mai một các thành tố văn hoá cổ truyển Ê Đê, thực trạng và vai trò của các thành tố văn hoá trong xã hội đương đại; quan điểm về sự tồn tại, việc bảo tồn các giá trị văn hoá Ê Đê cổ truyền trong xã hội hiện đại, các đề xuất, kiến nghị và giải pháp
Thuật ngữ chủ đề Dân tộc Ê Đê
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116648
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128441
0022
0047CB0AF60-0399-4622-9BDE-188821B96441
005202012151333
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049072178|cSb
039|y20201215133335|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a390-394|bVĂN
100 |aĐỗ Hồng Kỳ
245 |aVăn hoá dân gian Êđê và vai trò của nó trong xã hội đương đại / |cĐỗ Hồng Kỳ
260 |aH : |bSân khấu, |c2019
300 |a371tr. ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aTổng quan về người Ê Đê ở Đắk Lắc, quan điểm về vai trò của văn hoá đối với phát triển bền vững; các thành tố văn hoá cổ truyền Ê Đê và giá trị, vai trò của chúng trong đời sống tộc người; tác động của các nhân tố làm biến đổi, mai một các thành tố văn hoá cổ truyển Ê Đê, thực trạng và vai trò của các thành tố văn hoá trong xã hội đương đại; quan điểm về sự tồn tại, việc bảo tồn các giá trị văn hoá Ê Đê cổ truyền trong xã hội hiện đại, các đề xuất, kiến nghị và giải pháp
650 |aDân tộc Ê Đê
650 |aVăn hóa dân gian
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116648
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach259/sach2611/vanhoadangianede (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116648 Phòng đọc mở 390-394 VĂN Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào