Thông tin đầu mục
DDC 324.2597
Nhan đề Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1930 - 2019) / B.s.: Phạm Chí Thành (ch.b.), Phạm Văn Linh, Đỗ Quang Dũng...
Thông tin xuất bản H : Chính trị Quốc gia, 2019
Mô tả vật lý 544 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng có kèm theo ảnh, lý lịch trích ngang của từng đồng chí; danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo từng khoá (1930-2019)
Thuật ngữ chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Ban Chấp hành Trung ương
Từ khóa tự do 1930-2019
Từ khóa tự do Lịch sử
Tác giả(bs) CN Phạm Chí Thành
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116547
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128271
0022
00451C4075D-E45F-4FE4-93EB-BC0BAE5A4D04
005202011191614
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045753286|cSb
039|y20201119161449|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597|bBAN
245 |aBan Chấp hành Trung ương Đảng (1930 - 2019) / |cB.s.: Phạm Chí Thành (ch.b.), Phạm Văn Linh, Đỗ Quang Dũng...
260 |aH : |bChính trị Quốc gia, |c2019
300 |a544 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng có kèm theo ảnh, lý lịch trích ngang của từng đồng chí; danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo từng khoá (1930-2019)
650 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
650 |aBan Chấp hành Trung ương
653 |a1930-2019
653 |aLịch sử
700 |aPhạm Chí Thành
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116547
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach259/sach1119/bchtwdang (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116547 Phòng đọc mở 324.2597 BAN Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào