Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 324.2597 VĂN
    Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975.
DDC 324.2597
Tác giả CN VĂN
Nhan đề Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975. Tập 4, 1952
Thông tin xuất bản H : Chính trị Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý 24 tr. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng
Tóm tắt Gồm các tài liệu văn kiện là các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, báo cáo, thông cáo, công văn, thư, điện, mật điện, hiệu triệu, thông tri... của Trung ương Cục miền Nam phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của xứ uỷ trong kháng chiến chống thực dân Pháp tại Nam Bộ năm 1952
Thuật ngữ chủ đề Trung ương Cục miền Nam
Thuật ngữ chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Nam Bộ
Từ khóa tự do Văn kiện
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116546
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128270
0022
00444404BC7-B704-477E-B14E-6845E19D13B0
005202011191609
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045741702|cSb
039|y20201119160954|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597|bVĂN
100 |aVĂN
245 |aVăn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975. |nTập 4, |p1952
260 |aH : |bChính trị Quốc gia, |c2018
300 |a24 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng
520 |aGồm các tài liệu văn kiện là các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, báo cáo, thông cáo, công văn, thư, điện, mật điện, hiệu triệu, thông tri... của Trung ương Cục miền Nam phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của xứ uỷ trong kháng chiến chống thực dân Pháp tại Nam Bộ năm 1952
650 |aTrung ương Cục miền Nam
650 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aNam Bộ
653 |aVăn kiện
653 |a Việt Nam
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116546
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach259/sach1119/vktrunguongcucmiennam (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116546 Phòng đọc mở 324.2597 VĂN Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào