Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 070/070.4 VAI
    Vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở Việt Nam hiện nay :
DDC 070/070.4
Nhan đề Vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở Việt Nam hiện nay : Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia / Phạm Chí Thành, Vũ Văn Phúc, Lương Khắc Hiếu...
Thông tin xuất bản H : Chính trị Quốc gia, 2019
Mô tả vật lý 560 tr. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt Tập hợp các báo cáo khoa học cung cấp các nội dung về bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến tư tưởng - văn hoá, hoạt động báo chí, xuất bản; vị trí, vai trò, thực trạng, phương hướng, giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực báo chí, xuất bản và công tác tư tưởng trong bối cảnh hiện nay; định hướng, giải pháp nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của báo chí, xuất bản đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
Thuật ngữ chủ đề Báo chí
Thuật ngữ chủ đề Xuất bản
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tư tưởng
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Vai trò
Tác giả(bs) CN Phạm Chí Thành
Tác giả(bs) CN Vũ Trọng Lâm
Tác giả(bs) CN Vũ Văn Phúc
Tác giả(bs) CN Lương Khắc Hiếu
Tác giả(bs) TT Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116543
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128267
0022
004D0CBD4B3-C4BD-40FF-AB58-71F8BB83D3F8
005202011191557
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045753361|cSb
039|y20201119155704|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a070/070.4|bVAI
245 |aVai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở Việt Nam hiện nay : |bKỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia / |cPhạm Chí Thành, Vũ Văn Phúc, Lương Khắc Hiếu...
260 |aH : |bChính trị Quốc gia, |c2019
300 |a560 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; Học viện Báo chí và Tuyên truyền
520 |aTập hợp các báo cáo khoa học cung cấp các nội dung về bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến tư tưởng - văn hoá, hoạt động báo chí, xuất bản; vị trí, vai trò, thực trạng, phương hướng, giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực báo chí, xuất bản và công tác tư tưởng trong bối cảnh hiện nay; định hướng, giải pháp nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của báo chí, xuất bản đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
650 |aBáo chí
650 |aXuất bản
653 |aViệt Nam
653 |aTư tưởng
653 |aVăn hóa
653 |aVai trò
700 |aPhạm Chí Thành
700 |aVũ Trọng Lâm
700 |aVũ Văn Phúc
700 |aLương Khắc Hiếu
710 |aNguyễn Thị Trang
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116543
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach259/sach1119/vaitrocuabaochixuatban (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116543 Phòng đọc mở 070/070.4 VAI Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào