Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 324-324.2 PHONG
    Phong trào công nhân quốc tế - Những vấn đề lịch sử và lý luận :.
DDC 324-324.2
Nhan đề Phong trào công nhân quốc tế - Những vấn đề lịch sử và lý luận :. Tập 2, Phong trào công nhân trong thời kỳ chuyển sang chủ nghĩa đế quốc (1871-1904)
Thông tin xuất bản H. : Sự thật, 1987
Mô tả vật lý 764 tr. ; 22cm
Từ khóa tự do Lý luận
Từ khóa tự do Cách mạng xã hội
Từ khóa tự do Phong trào công nhân
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116540
000 00000nam a2200000 a 4500
00128264
0022
00415E4AE82-CC68-4D4A-AF48-AF230D99A623
005202011191548
008 s1987 vm| vie
0091 0
039|y20201119154841|zhangptt
041|aVie
082|a324-324.2|bPHONG
245|aPhong trào công nhân quốc tế - Những vấn đề lịch sử và lý luận :. |nTập 2, |pPhong trào công nhân trong thời kỳ chuyển sang chủ nghĩa đế quốc (1871-1904)
260|aH. : |bSự thật, |c1987
300|a764 tr. ; |c22cm
653|aLý luận
653|aCách mạng xã hội
653|aPhong trào công nhân
653|aLịch sử
653|aSách tham khảo
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116540
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach259/sach1119/phongtraocongnhanquoctetap2 (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116540 Phòng đọc mở 324-324.2 PHONG Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào