Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 324-324.2 PHONG
    Phong trào công nhân quốc tế - Những vấn đề lịch sử và lý luận :.
DDC 324-324.2
Nhan đề Phong trào công nhân quốc tế - Những vấn đề lịch sử và lý luận :. Tập 1 :, Sự ra đời của giai cấp vô sản và sự hình thành của nó với tư cách là một giai cấp cách mạng
Thông tin xuất bản H. : Sự thật, 1985
Mô tả vật lý 820 tr. ; 22cm
Tóm tắt Bao quát toàn diện cuộc cải biến mang tính cách mạng trên các lĩnh vực: chính trị, xã hội, kinh tế, tư tưởng, đối nội, đối ngoại của giai cấp công nhân và phong trào công nhân ở châu á, châu Phi và các nước Mỹ la- tinh trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập kỷ 1980; Đồng thời vạch ra xu hướng phát triển mới của các nước này.
Từ khóa tự do Lý luận
Từ khóa tự do Cách mạng xã hội
Từ khóa tự do Phong trào công nhân
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116539
000 00000nam a2200000 a 4500
00128263
0022
00465433044-EBCE-4A78-8346-025F52330313
005202011191545
008 s1985 vm| vie
0091 0
039|a20201119154528|bhangptt|c20201119154456|dhangptt|y20201119154317|zhangptt
041|aVie
082|a324-324.2|bPHONG
245|aPhong trào công nhân quốc tế - Những vấn đề lịch sử và lý luận :. |nTập 1 :, |pSự ra đời của giai cấp vô sản và sự hình thành của nó với tư cách là một giai cấp cách mạng
260|aH. : |bSự thật, |c1985
300|a820 tr. ; |c22cm
520|aBao quát toàn diện cuộc cải biến mang tính cách mạng trên các lĩnh vực: chính trị, xã hội, kinh tế, tư tưởng, đối nội, đối ngoại của giai cấp công nhân và phong trào công nhân ở châu á, châu Phi và các nước Mỹ la- tinh trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập kỷ 1980; Đồng thời vạch ra xu hướng phát triển mới của các nước này.
653|aLý luận
653|aCách mạng xã hội
653|aPhong trào công nhân
653|aLịch sử
653|aSách tham khảo
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116539
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach259/sach1119/phongtraocongnhanquoctetap1 (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116539 Phòng đọc mở 324-324.2 PHONG Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào