Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 342-349 NIÊN
    Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2019.
DDC 342-349
Nhan đề Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2019. Quyển 4
Thông tin xuất bản H. : Cục bản quyền, 2020
Mô tả vật lý 479 tr. ; 29 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Niên giám
Từ khóa tự do Quyền tác giả
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116536
000 00000nam a2200000 a 4500
00128261
0022
0047E9EB9F8-E59C-410F-A6F2-4EEABC13179B
005202011191520
008 s2020 vm| vie
0091 0
020|cSB
039|y20201119152043|zhangptt
041|aVie
082|a342-349|bNIÊN
245|aNiên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2019. |nQuyển 4
260|aH. : |bCục bản quyền, |c2020
300|a479 tr. ; |c29 cm
500|aĐTTS ghi: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
653|aViệt Nam
653|aNiên giám
653|aQuyền tác giả
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116536
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach259/sach1119/niengiamdangkyquyentacgia2019quyen4 (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116536 Phòng đọc mở 342-349 NIÊN Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào