Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV3-CNXH VAI
    Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Hải Phòng trong phòng, chống bạo lực gia đình đối với trẻ em hiện nay :
DDC LV3-CNXH
Tác giả CN Bùi Thị Kim Oanh
Nhan đề Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Hải Phòng trong phòng, chống bạo lực gia đình đối với trẻ em hiện nay : LVThS Chủ nghĩa xã hội khoa học: 8 229008 / Bùi Thị Kim Oanh; Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Thị Kim Hậu
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 89 tr ; 30cm
Tóm tắt Một số vấn đề lý luận về Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong phòng, chống bạo lực gia đình đối với trẻ em; Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Hải Phòng trong phòng, chống bạo lực gia đình đối với trẻ em - Thực trạng và vấn đề đặt ra; Nhóm giải pháp cơ bản nhằm phát huy Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng trong phòng, chống bạo lực gia đình đối với trẻ em
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Trẻ em
Từ khóa tự do Bạo lực gia đình
Từ khóa tự do Phòng chống
Từ khóa tự do Hội Liên hiệp Phụ nữ
Từ khóa tự do Vai trò
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Kim Hậu
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104068
000 00000nam a2200000 a 4500
00127905
00242
004E2B796E4-3DD0-47CB-A312-8D25C3FEF574
005202009210843
008 s2020 vm| vie
0091 0
020|cLC
039|a20200921084259|bluyenvth|c20200918144634|dhangptt|y20200918144607|zhangptt
041|aVie
082|aLV3-CNXH|bVAI
100|aBùi Thị Kim Oanh
245|aVai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Hải Phòng trong phòng, chống bạo lực gia đình đối với trẻ em hiện nay : |bLVThS Chủ nghĩa xã hội khoa học: 8 229008 / |cBùi Thị Kim Oanh; Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Thị Kim Hậu
260|aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300|a89 tr ; |c30cm
520|aMột số vấn đề lý luận về Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong phòng, chống bạo lực gia đình đối với trẻ em; Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Hải Phòng trong phòng, chống bạo lực gia đình đối với trẻ em - Thực trạng và vấn đề đặt ra; Nhóm giải pháp cơ bản nhằm phát huy Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng trong phòng, chống bạo lực gia đình đối với trẻ em
653|aHải Phòng
653|aTrẻ em
653|aBạo lực gia đình
653|aPhòng chống
653|aHội Liên hiệp Phụ nữ
653|aVai trò
700|aBùi Thị Kim Hậu
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104068
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/lvths179/buithikimoanhthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104068 Kho luận văn LV3-CNXH VAI Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào