Duyệt theo bộ sưu tập Đề tài nghiên cứu khoa học (Tất cả)
Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh : Biên soạn giáo trình; Đề tài khoa học cấp cơ sở nămn 2020 / Lê Thị Thảo 27-01-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa : Đề tài khoa học cấp cơ sở trọng điểm 2020 / Phùng Thị Hiển26-01-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Thống kê doanh nghiệp : Định hướng giáo trình; Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 / Nguyễn Thị Kim Thu 26-01-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Chính phủ điện tử : Giáo trình nội bộ; Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 / Vũ Thị Thu Quyên26-01-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)