TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1930 - 2019) / B.s.: Phạm Chí Thành (ch.b.), Phạm Văn Linh, Đỗ Quang Dũng...
H : Chính trị Quốc gia, 2019
544 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng có kèm theo ảnh, lý lịch trích ngang của từng đồng chí; danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo từng khoá (1930-2019)
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên xô tại Đại hội Đảng lần thứ XX / N. Khơ-Rút-Sốp
H. : Sự thật, 1956
223tr ; 19cm

Gồm 3 chương: Hoàn cảnh quốc tế; Tình hình trong nước của Liên xô; Đảng cộng sản Liên Xô
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Báo cáo hoạt động của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên xô tại Đại hội Đảng lần thứ XXII của Đảng : Toàn văn / N. Khơ-Rút-Sốp
H. : Sự thật, 1961
202tr ; 19cm

Gồm 3 chương: Tình hình ngày nay và địa vị quốc tế của Liên xô; Liên xô bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên quy mô lớn; Đảng của Lênin là người tổ chức đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Các văn bản chỉ đạo và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"
H. : Chính trị quốc gia, 2012
272 tr ; 19 cm

Giới thiệu nội dung nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và các văn bản chỉ đạo và triển khai nghị quyết
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hội nghị khoa học nghiên cứu nghị quyết hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng : Khóa IV: Lưu hành nội bộ
H. : Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam, 1980
479tr ; 19cm

Những vấn đề chung của thời kỳ quá độ; về quan hệ sản xuất và vấn đề kết hợp lợi ích, các vấn đề kinh tế cụ thể, vận dụng khoa học trong quản lý kinh tế
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8 of 8