TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chống phân biệt đối xử từ góc độ luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia / Nguyễn Hiền Phương, Đào Lệ Thu (ch.b.)
Hà Nội : Lao động, 2020
527tr. ; 20.5cm.

Trình bày chống phân biệt đối xử - một bảo đảm quyền con người trong pháp luật quốc tế và khu vực, chống phân biệt đối xử với trẻ em từ góc độ luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia, chống phân biệt đối xử với trẻ em phạm tội từ góc độ pháp luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Oppression, privilege, and resistance : theoretical perspectives on racism, sexism, and heterosexism / Lisa Heldke, Peg O'connor
Boston... : McGraw-Hill, 2004
791tr ; 23cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS của sinh viên Hà Nội hiện nay (Qua khảo sát tại 2 trường Đại học Y Hà Nội và Học viện Báo chí Tuyên truyền) : KLTN XHH:10.02.10 / Lê Thị Thanh Dung; GVHD: ThS Dương Thu Hương
H. : Học viện Báo chí&TT, 2009
64tr ; 30cm

Thực trạng về sự kỳ thị và phân biệt đối xử, nhận thức của sinh viên về vấn đề HIV/AIDS
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Tuyên truyền chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hiện nay : LVTHS chuyên ngành Công tác tư tưởng, mã ngành: 603125 / Nguyễn Thị Song Lan; NHD: TS Hà Thị Bình Hòa
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2011
105 tr. ; 30 cm.

Một số vấn đề lý luận về tuyên truyền chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; Thực trạng công tác tuyên truyền chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hiện nay; Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tuyên truyền chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1