TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Tư duy nhiệm kỳ" và "bệnh thành tích" trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước hiện nay - Thực trạng, xu hướng và giải pháp / Cao Văn Thống (Chủ biên)
Hà Nội : Lý luận chính trị, 2016
251tr. ; 21cm.

Trình bày một số vấn đề lý luận về "tư duy nhiệm kỳ" và "bệnh thành tích". Thực trạng biểu hiện, xu hướng của "tư duy nhiệm kỳ" và "bệnh thành tích" trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước. Mục tiêu, yêu cầu, giải pháp phòng, chống "tư duy nhiệm kỳ", "bệnh thành tích" trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước thời gian tới.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay / Mai Văn Chính, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thu Trang...
H : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
460tr. ; 24 cm.

Gồm 40 bài viết làm rõ giá trị và ý nghĩa tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các giải pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Anh cả Nguyễn Lương Bằng
H. : Chính trị quốc gia, 2005
427 tr ; 22 cm

Nội dung cuốn sách bao gồm: Hồi ký của đồng chí Nguyễn Lương Bằng, hồi ức của một số đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí tham gia hoạt động cách mạng và được làm việc với đồng chí Nguyễn Lương Bằng; một số bài viết của đồng chí Nguyễn Lương Bằng về công tác xây dựng Đảng
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài giảng về xây dựng Đảng : 1971-1972
[H]. : Trường Nguyễn Ái Quốc TW, 1975
236tr ; 19cm

Vị trí,đặc điểm,nội dung,phương hướng và phương châm xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.Tăng cường vai trò lãnh đạo thống nhất toàn diện của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chuyên chính vô sản.Thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ,tăng cường đoàn kết nhất trí vận dụng có hiệu quả quy luật tự phê bình và phê bình trong Đảng.Xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài giảng xây dựng Đảng. Tập 1, Chương trình cao cấp
Hà Nội : Tuyên huấn, 1989
151tr. ; 19cm.

Các bài giảng về vị trí, đối tượng và phương pháp của bộ môn xây dựng Đảng; Học thuyết Mác-Lênin về Đảng cộng sản; Vai trò, đặc điểm của Đảng cộng sản cầm quyền; Đảng viên; Cơ chế đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý; Tổ chức cơ sở đảng...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 54