TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
101 câu hỏi và trả lời về công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng
H. : Chính trị quốc gia, 2010
329tr. ; 20.5cm

Tổ chức và công tác tổ chức, cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát và cơ quan kiểm tra của Đảng; Các cơ quan nhà nước; Một số tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị nước ta...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
167 câu hỏi và trả lời về Đảng, Nhà nước, đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng
H. : Chính trị quốc gia, 2008
543tr ; 20,5cm

Đảng và những nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng; hệ thống tổ chức Đảng tổ chức và công tác tổ chức cán bộ của Đảng
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
365 câu hỏi và trả lời về tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên
H. : Chính trị Quốc gia, 2003
728tr. ; 20,5cm

Sách giới thiệu tương đối đầy đủ, có hệ thống các quy định của Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Trung ương Đảng, các Quy định của Bộ chính trị về thi hành Điều lệ Đảng...
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
45 năm ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng và phát triển : 1962-2007
H. : Lý luận chính trị, 2007
430tr ; 24cm

Quá trình hình thành phát triển về tổ chức, xây dựng bộ máy đội ngũ cán bộ nghiên cứu giảng dạy của ngành lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và của Viện Lịch sử Đảng từ năm 1962 đến năm 2007. Các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về vị trí, vai trò công tác nghiên cứu tổng kết lịch sử Đảng
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
50 năm ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Xây dựng và phát triển (1962-2012)
Hà Nội : Chính trị - Hành chính, 2012
463tr. ; 24cm.

Cuốn sách tập trung trình bày quá trình hình thành và hoạt động của bộ máy tổ chức từ Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng các Đảng bộ tỉnh, thành từ khi thành lập cho đến Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Phòng Lịch sử Đảng thuộc Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành hiện nay; tổng kết, đánh giá những thành tựu, kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy Lịch sử Đảng,...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 184