TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1930 - 2019) / B.s.: Phạm Chí Thành (ch.b.), Phạm Văn Linh, Đỗ Quang Dũng...
H : Chính trị Quốc gia, 2019
544 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng có kèm theo ảnh, lý lịch trích ngang của từng đồng chí; danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo từng khoá (1930-2019)
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở Việt Nam hiện nay : Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia / Phạm Chí Thành, Vũ Văn Phúc, Lương Khắc Hiếu...
H : Chính trị Quốc gia, 2019
560 tr. ; 24 cm.

Tập hợp các báo cáo khoa học cung cấp các nội dung về bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến tư tưởng - văn hoá, hoạt động báo chí, xuất bản; vị trí, vai trò, thực trạng, phương hướng, giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực báo chí, xuất bản và công tác tư tưởng trong bối cảnh hiện nay; định hướng, giải pháp nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của báo chí, xuất bản đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1