Mục lục thông tin chuyên đề số 6/2020: Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay - Lý luận và thực tiễn