Thông tin chuyên đề số 1/2021: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng và lợi ích nhóm ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm

Thông tin chuyên đề số 1/2021

ĐÂU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ LỢI ÍCH NHÓM Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

    Tham nhũng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, tham nhũng được nhận diện là một quốc nạn, một trong bốn nguy cơ làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; công tác phòng, chống tham nhũng được xác định là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn và phức tạp.

       Tham nhũng không chỉ xảy ra ở cấp Trung ương, ở những chương trình, dự án lớn có giá trị hàng ngàn tỷ đồng mà còn xuất hiện nhiều tại các bệnh viện, các cơ quan công quyền ở cơ sở,v.v.. nơi hằng ngày trực tiếp giải quyết những công việc liên quan lợi ích của nhân dân. Hành vi tham nhũng diễn ra ngày càng tinh vi do các đối tượng tham nhũng thường có chức vụ, quyền hạn, có trình độ hiểu biết pháp luật, quan hệ rộng, liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích để trục lợi trên cương vị của mình, làm xê dịch, thay đổi, đảo lộn những chuẩn mực đạo đức trong hệ thống các cơ quan công quyền, làm tha hoá đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. 

   Tham nhũng không chỉ làm xói mòn niềm tin của người dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn “tiếp tay” cho các thế lực thù địch, phản động trong việc bôi nhọ, hạ uy tín, vị thế của Đảng trong phạm vi quốc gia cũng như trên trường quốc tế. 

    Tất cả những tệ nạn, hành vi đó, dù xảy ra ở cấp Trung ương hay tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở cũng đều là con đẻ của chủ nghĩa cá nhân, chúng đều “xâm phạm đến lợi ích của nhân dân”, đều “là kẻ thù của nhân dân và của Chính phủ”. Do đó, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu cũng rất cần thiết, “quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận”- mặt trận tư tưởng và chính trị. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

     Để góp phần nâng cao nhận thức, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và lợi ích nhóm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 1/2021 với chủ đề “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng và lợi ích nhóm ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Kết cấu thông tin chuyên đề gồm ba phần:

Phần I: Một số vấn đề lý luận về phòng, chống tham nhũng và lợi ích nhóm

Phần II: Thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm ở Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới

Phần III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng và lợi ích nhóm ở Việt Nam hiện nay

(Click vào đây để xem nội dung chi tiết)