Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế: Thông tin chuyên đề số 1/2013

 

Nguồn nhân lực là yếu tố cấu thành quan trọng nhất của lực lượng sản xuất xã hội, quyết định sức mạnh của một quốc gia. Việt Nam được coi là quốc gia có lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, đang ở thời kỳ “dân số vàng” nên lực lượng trong độ tuổi lao động khá dồi dào. Đồng thời nguồn nhân lực của nước ta rất cần cù, thông minh và có khả năng tiếp thu nhanh những thành tựu khoa học – công nghệ mới, hiện đại... Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng để đất nước thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 đã được Đại hội XI của Đảng thông qua. Tuy nhiên, nguồn nhân lực của nước ta hiện nay được đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, chưa có những đóng góp đáng kể để tăng năng suất lao động xã hội, cải thiện năng lực cạnh tranh và thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình”. Qua khảo sát của nhiều tổ chức quốc tế, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam được xếp hạng thấp so với ngay các nước châu Á.
Bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, Việt Nam cần có những con người có trình độ cao, có khả năng làm việc trong môi trường công nghệ và cạnh tranh. Do vậy, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng là yếu tố then chốt bảo đảm cho nền kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.
Từ những lý do nêu trên, để cung cấp thêm các luận cứ khoa học làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện tuyển chọn các bài viết đã công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành của các nhà nghiên cứu, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề:
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”
Kết cấu Thông tin chuyên đề gồm 3 phần:
Phần  I:    Những vấn đề lý luận chung;
Phần II: Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế;

Phần  III:   Giới thiệu sách về nguồn nhân lực trong Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Xem mục lục chi tiết