Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới: Thông tin chuyên đề số 5/2018

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước, xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện trong cuộc sống thực tế ở từng cấp và trên tất cả các lĩnh vực thông qua hoạt động của Nhà nước do nhân dân bầu ra và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm. Cách mạng Việt Nam từ khi có Ðảng lãnh đạo, bất kỳ ở giai đoạn lịch sử nào, dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Nước ta đi theo con đường xã hội chủ nghĩa cần xây dựng, phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vì đây là một mục tiêu quan trọng của cách mạng. Không có dân chủ thì không có chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội mà không thực hiện quyền dân chủ rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống với quảng đại quần chúng thì chỉ là chủ nghĩa xã hội hình thức. Trong công cuộc đổi mới đất nước, Ðảng ta đã chỉ rõ một trong những nguyên tắc cơ bản để chỉ đạo đổi mới là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa để phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội không ngừng tiến lên. Điều đó được thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước, Hiến pháp, Văn kiện,…
Hơn 30 năm đổi mới, về cơ bản nước ta đã chuyển đổi thành công từ mô hình kinh tế quan liêu bao cấp sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tiến từ dân chủ nhân dân lên dân chủ xã hội chủ nghĩa. Hiện nay đang từng bước phát triển và hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để tiến lên kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và xây dựng, phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa hướng tới tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, còn có những hạn chế nhất định như: Nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và Nhà nước vẫn còn bị hiểu sai lệch, biến thành tập trung quan liêu hoặc dân chủ vô tổ chức. Quyền làm chủ của nhân dân ở một số nơi, trên một số lĩnh vực còn bị vi phạm. Việc thực hành dân chủ còn mang tính hình thức. Nhận thức về dân chủ trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn nhiều hạn chế,…
Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về vấn đề xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin khoa học tuyển chọn các bài viết công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành của các nhà khoa học, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 5/2018 với nhan đề: “Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới
Kết cấu Thông tin chuyên đề gồm 3 phần:
Phần I:  Một số vấn đề lý luận về dân chủ và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
Phần II:  Quan điểm, vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
Phần III: Quá trình xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời kỳ đổi mới

Xem mục lục chi tiết tại đây