An sinh xã hội và chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay: Thông tin chuyên đề số 4/2017

Bảo đảm an sinh xã hội là một nội dung thể hiện bảo đảm sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện các quyền con người được sống trong môi trường lành mạnh, bình đẳng, thể hiện bản chất nhân dân của mỗi quốc gia, dân tộc. An sinh xã hội là biểu hiện tập trung vai trò “định hướng xã hội chủ nghĩa” của Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
    Để thực hiện an sinh xã hội, từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách cụ thể về an sinh xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội. Chính sách an sinh xã hội đã được đề cập trong nhiều văn bản của Đảng và Nhà nước, được xây dựng thành Chiến lược an sinh xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, là một bộ phận cấu thành của “Chiến lược tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020”, trong đó, an sinh xã hội bao gồm một hệ thống các chính sách và chương trình do Nhà nước, các đối tác xã hội và tư nhân thực hiện nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực của cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng quản lý rủi ro do mất việc làm, tuổi già, ốm đau, rủi ro do thiên tai, chuyển đổi cơ cấu, khủng hoảng kinh tế, dẫn đến mất thu nhập và giảm khả năng tiếp cận đến hệ thống dịch vụ xã hội cơ bản.
    Trong quá trình thực hiện chính sách an sinh xã hội ở nước ta đã ghi nhận được những thành tựu quan trọng, được cộng đồng quốc tế đánh giá là thực hiện thành công chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm công bằng và hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Với những chính sách kinh tế, xã hội phù hợp, nguồn lực được giải phóng, một bộ phận lớn dân cư có việc làm, thoát nghèo, được tiếp cận các cơ hội để vươn lên làm giàu, hội nhập với môi trường mới.
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn hàng loạt những vấn đề kinh tế xã hội bức xúc cần tiếp tục giải quyết: Khoảng cách giàu nghèo có xu hướng gia tăng, nông dân bị thu hẹp diện tích sản xuất, môi trường ô nhiễm ngày càng trầm trọng, tệ nạn xã hội tăng, thất nghiệp luôn ở mức cao. Giống như các quốc gia khác, trong quá trình phát triển của mình, do chiến tranh, do thiên tai, địch họa và những rủi ro khó lường khác, Việt Nam vẫn còn một bộ phận người già, trẻ em, người khuyết tật cơ nhỡ không nơi nương tựa - họ dường như chưa được thụ hưởng trọn vẹn thành quả của tăng trưởng, vẫn luôn cần sự trợ giúp của xã hội, của cộng đồng... Họ chính là đối tượng của hệ thống an sinh quốc gia. Những bất cập đó cần tập trung nghiên cứu, giải quyết nhằm đưa an sinh xã hội trở thành một nội dung cơ bản để thực hiện mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta xác định: Xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
    Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về lĩnh vực an sinh xã hội và chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay , Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin khoa học tuyển chọn các bài viết đã công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành của các nhà nghiên cứu, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 4/2017 với nhan đề: “An sinh xã hội và chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay
    Kết cấu Thông tin chuyên đề gồm 2 phần:
    Phần I:  Một số vấn đề lý luận về an sinh xã hội
    Phần II:  Thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay
    Mặc dù tập thể cán bộ trong ban biên tập tham gia sưu tầm, tuyển chọn đã hết sức cố gắng, song không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu cuốn Thông tin chuyên đề số 4/2017 và mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.
    Xin trân trọng cảm ơn.

Xem mục lục tại đây