Thông tin sách tháng 4/2022

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                             Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022
                Số 16-TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Giới thiệu sách tháng 04/2022

     

     Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin Giới thiệu sách tháng 04/2022 như sau:

1. Thông báo Danh mục sách mới bổ sung tháng 04/2022 (xem chi tiết tại đây)

2. Giới thiệu sách theo chủ đề số 2/2022: Lý thuyết chính trị (xem chi tiết tại đây).

     Trân trọng thông báo!