Thông tin sách tháng 3/2022

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                           Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022
                Số 12-TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v thông tin sách mới bổ sung tháng 3/2022

          Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin danh mục sách mới bổ sung tháng 3/2022 (xem chi tiết tại đây)

           Trân trọng thông báo!

                                                                                                        TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC