THÔNG TIN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12/2021

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                              Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021
                Số 49-TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Giới thiệu sách tháng 12/2021

     

     Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin Giới thiệu sách tháng 12/2021 như sau:

1. Thông báo Danh mục sách mới bổ sung tháng 12/2021 (xem chi tiết tại đây)

2. Giới thiệu sách theo chủ đề số 6/2021: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Góc nhìn về chiến tranh (xem chi tiết tại đây).

     Trân trọng thông báo!

                                                                                                         TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC