THÔNG TIN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11/2021

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                        Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021
                Số 46-TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Giới thiệu sách tháng 11/2021

     

     Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin Giới thiệu sách tháng 11/2021 như sau:

- Thông báo Danh mục sách mới bổ sung tháng 11/2021 (xem chi tiết tại đây)

 

     Trân trọng thông báo!