HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                              Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2021
                Số  24-TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Giới thiệu sách tháng 06/2021

     

     Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin Giới thiệu sách tháng 06/2021 như sau:

1. Thông báo Danh mục sách mới bổ sung tháng 06/2021 (xem chi tiết tại đây)

2. Giới thiệu sách theo chủ đề số 3/2021: Phát triển kinh tế bền vững (xem chi tiết tại đây)

     Trân trọng thông báo!

                                                                                                         TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC